Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

(platné od 6.3.2018)

I. Základní údaje

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží zobrazovaného v internetovém obchodu www.masodomu.eu a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti či na základě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (jež jsou specifikováni níže):

Prodávající (podnikatel):

ONDEPO service s. r. o. Vojtěšská 211/6 110 00 Praha 1 IČ: 06927785 (plátce DPH)

Kupující = objednatel (spotřebitel nebo podnikatel).

Spotřebitel – fyzická osoba/nepodnikatel, která zboží zakoupila pro svoji osobní spotřebu. Veškeré smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů.

Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která zboží zakoupila pro účely svojí podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších právních předpisů. – na smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem se však neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách a ostatní ustanovení na ochranu spotřebitele zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb.

I. Předmět kupní smlouvy: Zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.masodomu.eu. Veškeré smluvní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky a kupní smlouva je uzavírána výhradně v Českém jazyce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek seznámil a souhlasí s nimi. Před vlastním uzavřením kupní smlouvy je kupující na všeobecné obchodní podmínky prodávajícím upozorněn. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a není předávána třetí straně.

II. Uzavření kupní smlouvy Pro objednání zboží z elektronického katalogu internetového www.masodomu.eu kupující požadované zboží vloží do do elektronického košíku, obsah košíku lze až do objednání libovolně měnit (měnit objednávané množství, mazat zboží v košíku, přidávat jiné zboží do elektronického košíku). Vlastní objednávací proces začíná v elektronickém košíku, odkliknutím příkazu „přejít k pokladně“, kdy je kupující nasměrován na objednávkový formulář, ve kterém je kupující vyzván k vyplnění fakturačních, dodacích, kontaktních údajů. Po vyplnění kupující odklikne „objednat“. Tím dojde k odeslání objednávky do systému eshopu a kupujícímu je automaticky odesláno potvrzení objednávky systémem eshopu.

Objednatel: editace fakturačních, dodacích a kontaktních údajů kupujícího. Podnikatelé si vyplní fakturační údaje pro identifikaci podnikatelského subjektu (IČ, DIČ), zadání platné emailové adresy a platného telefonního čísla je nezbytné pro vyřízení objednávky. V případě chybného zadání dodacích a kontaktních údajů prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nevyřízení objednávky a nedodání zboží. Fakturační údaje nelze dodatečně měnit. V případě poznámek a upřesnění fakturační adresy kupující specifikuje požadovanou změnu fakturačních údajů v v poli „vzkaz“.

Způsob doručení: volí prodávající v závislosti na druhu a množství objednávaného zboží.

Způsob platby: Hotově při převzetí zboží.

Souhrn objednávky: Prodávající žádá kupujícího o pečlivou kontrolu objednávaných položek zboží v elektronickém košíku, počet objednávaných kusů, správnost dodacích fakturačních údajů v objednávkovém formuláři. Kupující provede kontrolu zejména emailové adresy a zadaného telefonního čísla.

Dokončení objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. V rozhraní eshopu www.masodomu.eu se kupujícímu zobrazí automatické hlášení o přijetí objednávky systémem eshopu („Odeslání objednávky č. xxx“) a současně je automatickým systémem kupujícímu na jím zvolenou emailovou adresu zaslána kopie souhrnné objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající kupujícímu emailem potvrdí přijetí objednávky. Veškeré zboží zobrazované a prezentované v eshopu www.masodomu.eu není považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732, zák. č. 89/2012 Sb. se v tomto případě nepoužije. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím zaslaném kupujícímu emailem společně s platebními údaji.

Při uzavírání kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím pomocí komunikačních prostředků na dálku si náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupující hradí sám (telefonní poplatky, náklady na internetové připojení).

III. Dodací podmínky:

Dny expedice: pondělí-čtvrtek, v pátek není možno expedovat chlazené maso.

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího, kterému jsou předávány dodací a kontaktní údaje kupujícího v tomto rozsahu: kompletní dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Kupující uzavřením kupní smlouvy s předáním těchto údajů souhlasí.

Přepravné:

při objednání zboží v hodnotě do 1.500 Kč vč. DPH = 300,- Kč

při objednání zboží v hodnotě nad 1 501 Kč vč. DPH = DODÁNÍ ZDARMA

IV. Platební podmínky:

Za splnění dodávky prodávajícího se považuje dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce nebo předání zboží kupujícímu při jeho osobním odběru. Součástí dodávky je faktura dle povahy dodávaného zboží případně návod k používání výrobku v českém jazyce a záruční list, pokud ho výrobce přikládá. V případě, že výrobce záruční list nepřikládá, slouží k uplatnění případné reklamace dodací list, či faktura vystavené prodávajícím.

V. Převzetí zboží od přepravce:

V případě, že přepravce dodává kupujícímu zásilku zjevně poškozenou, kupující má právo zásilku odmítnout. V případě, že se rozhodne zásilku převzít, je nutné s řidičem přepravce sepsat, že přebírá zásilku s výhradou a upřesnit rozsah a formu poškození. Doporučuje se ještě zdokumentovat skutečný stav zásilky jejím vyfotografováním. Následně kupující prověří obsah zásilky a v případě poškození zboží neprodleně kontaktuje prodávajícího a dodávku reklamuje (telefonicky na tel.č.: +420 775 341 456, a zároveň emailem na info@masodomu.eu .) Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku bez výhrady, má se za to, že kupující o poškození zásilky věděl.

Převzetím dodávky od přepravce bez výhrady kupující stvrzuje, že zásilka nevykazuje žádné viditelné poškození obalu nebo teploměru a zjevně je v pořádku. Po převzetí zásilky kupující zásilku vybalí a prověří její obsah. Pokud kupující zjistí, že dodávka není kompletní, je mechaniky nebo jinak zjevně poškozená, neprodleně informuje prodávajícího na tel. č.: +420 775 341 456 a zároveň emailem na info@masodomu.eu. Pokud do 24 h od převzetí zásilky kupující nerozporuje dodávku zboží, má se za to, že prodávající splnil svoji povinnost a dodal zboží v objednaném množství a kvalitě.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

STORNO OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM – Storno objednávky je možné kdykoliv do provedení její úhrady. O odeslání zboží je kupující informován info emailem. Objednávku je možno stornovat pouze písemně, emailem na info@masodomu.eu, přijetí storna objednávky prodávající emailem potvrdí.

STORNO OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM – Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat v těchto případech: zboží není skladem, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě zjevné chyby v ceně zboží zobrazované v elektronickém katalogu eshopu www.masodomu.eu – tzn. zobrazovaná cena je zjevně jiná, než je pro tento druh zboží obvyklé, např. cena je zjevně nízká z důvodu mylného uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, nebo se jedná o zjevné chyby

v psaní. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Dle aktuálního znění občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupujícímu-podnikateli nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká (vylučuje se ustanovení o spotřebitelských smlouvách distančních).

Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech: – U zboží upraveného na přání zákazníka – U zboží podléhajícího rychlé zkáze – U zboží podléhajícího opotřebení nebo zastarání

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy: Dle aktuálního znění občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být odesláno do 14ti dní od převzetí zboží nebo jeho poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno na adresu prodávajícího: ONDEPO service s. r. o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 , či na adresu elektronické pošty: info@masodomu.eu (v případě zaslání na chybnou e-mailovou nebo korespondenční adresu prodávajícího prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím).

Vrácení částky za dodávku zboží:

V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu celkovou částku za dodávku uhrazenou. V případě, že kupující zvolil dražší formu dopravy, prodávající uhradí nejnižší možnou částku za dopravu zboží ke kupujícímu, kterou prodávající nabízí. Náklady za vrácení zboží prodávajícímu si kupující hradí sám. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající uhradí celkovou kupní cenu kupujícímu do 10ti pracovních dní od fyzického vrácení zboží kupujícím, nejpozději však do 14ti dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než kupující zboží fyzicky vrátí, či prokáže, že zboží odeslal.

Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží poškozené, opotřebené, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na náhradu škody si prodávající může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za dodávku zboží. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození obalu vzniklé vybalováním zboží.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále že odpovídá

požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se příslušná věc obvykle používá.

Pokud daná věc má vady, nebo nemá požadované užitné vlastnosti, má kupující právo na řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo její součásti, pokud je to možné. Právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se jedná o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně, které brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo jeho součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

Záruční doba u chlazeného masa = doba spotřeby uvedená na obale zboží. Při reklamaci chlazeného masa musí kupující vadné zboží: a) osobně předložit prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace v sídle prodávajícího ONDEPO service s. r. o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 nebo b) zaslat na adresu prodávajícího s vyjádřením oprávněnosti reklamace vystaveným státním veterinářem vždy s uvedením, které vady zboží vytýká.

Reklamaci chlazeného masa nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování (podmínky pro skladování jsou uvedeny na etiketě umístěné na obalu zboží), nebo v důsledku nesprávného použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy).

Vada, která se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za vadu, která existovala již při převzetí věci.

Uplatnění práv kupujícího odpovědnosti prodávajícího za vadu, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího kupující uplatňuje na adrese: ONDEPO service s. r. o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje fyzické doručení reklamované věci prodávajícímu.

Reklamační lhůta: Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená a potřebná k odbornému posouzení vady výrobku. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nutné prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly na jeho straně v souvislosti s vyřizováním reklamace.

O přijetí věci do reklamačního řízení prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s uvedením: data uplatnění reklamace, obsahu reklamace, návrh kupujícího na vyřízení reklamace. O způsobu vyřízení

reklamace bude kupující informován emailem. V případě zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení sporu je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce /www.coi.cz/,Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, pokud se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, její dostupnost je na webové stránce webgate.ec.europa.eu/odr.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je poskytována kupujícímu-fyzické osobě dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti dle nového nařízení EU 2016/679 (GDPR) a ve znění pozdějších předpisů přijatých Českou republikou na základě implementace výše uvedeného nařízení.

Kupující na základě odeslané objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro její realizaci a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa (tzn. nejnutnější údaje, aby prodávající mohl objednávku kupujícího vyřídit a zboží dodat). U právnických osob rovněž IČ a DIČ. Prodávající současně prohlašuje, že tyto údaje použije výhradně pro vyřízení objednávky kupujícího a pro účetní potřeby prodávajícího (tzn. vystavení účetních dokladů a jejich archivace, předání dodacích údajů smluvním přepravcům za účelem doručení zásilky).

Prodávající umožňuje nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využívá výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytuje jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží a finančnímu poradci za účelem zpracování účetnictví.